Algemene Voorwaarden

  Algemene voorwaarden Go Car Autobedrijf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, gesloten tussen Go Car Autobedrijf - zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62011243- en kopers of opdrachtgevers, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk afwijkende afspraken worden overeengekomen.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 – Definities

 1. Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.
 3. De koper en de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomt komt tot stand nadat de wederpartij de door Go Car Autobedrijf gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Go Car Autobedrijf schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daarvan voorafgaande aanbieding aan Go Car Autobedrijf een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst of ingeval er sprake is van een mondelinge afspraak, is Go Car Autobedrijf eerst aan deze opdracht, bestelling of mondelinge afspraak gebonden zodra hij met de uitvoering van deze opdracht, bestelling of afspraak is gebonden.

Artikel 4 – Aanbod en offerte

 1. Alle aanbieding c.q offertes van Go Car Autobedrijf worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht.
 2. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Go Car Autobedrijf gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestelling of nieuwe opdrachten.
 4. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, eigenschappen, gewichten en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Go Car Autobedrijf zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 5 – Vergoeding, prijzen en tarieven

 1. Tenzij de partijen een vaste prijs c.q. vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal Go Car Autobedrijf de vergoeding voor zijn werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Go Car Autobedrijf.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, de kosten voor het rijklaar maken van voertuigen, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. De wederpartij kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de partijen een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient Go Car Autobedrijf contact met de wederpartij op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.  
 4. Go Car Autobedrijf is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs c.q. vaste vergoeding te verhogen indien tijden de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, de onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Go Car Autobedrijf en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs c.q. overeengekomen vergoeding.
  1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
  2. Indien zicht tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Go Car Autobedrijf (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommeling, prijs c.q. tariefwijzigingen bij de door Go Car Autobedrijf ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is Go Car Autobedrijf gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  3. Bij prijs- c.q. tariefverhoging binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de wederpartij niet binnen veertien dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijzing aan Go Car Autobedrijf heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Go Car Autobedrijf er vanuit gaan dat de wederpartij met de prijs c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 6 – Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dien ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, autopapieren e.d. tijdig op de door Go Car Autobedrijf gewenste wijze aan  Go Car Autobedrijf ter beschikking stelt;
  2. hij de voertuigen of overige zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan Go Car Autobedrijf  ter beschikking stelt;
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, autopapieren e.d. juist en volledig c.q. authentiek zijn en vrijwaart Go Car Autobedrijf voor aanspraken van derden die voortvloeien uit et niet juist c.q. authentiek en/of volledig zijn van de gegevens, autopapieren e.d.
 3. De persoonsgegevens van de wederpartij die worden vermeld op de ordebevestiging worden door Go Car Autobedrijf verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Go Car Autobedrijf zal de verstrekte gegevens alleen aan derde verstekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Het risico van een voertuig c.q. overige zaken van de wederpartij die Go Car Autobedrijf in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten op de wederpartij.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na in de factuur vermelde datum.
 2. De wederpartij is, zonder het verlenen van een ingebrekestelling, in verzuim gedurende de tijd dat de betaling na veertien dagen uitblijft.
 3. Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan Go Car Autobedrijf, naast de achterstallig betaling, de wettelijke rente eisen. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

 
Artikel 8 – Levering. (op) leverstermijnen

 1. Overeengekomen levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Go Car Autobedrijf de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen.  
 2. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder moment van levering wordt verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van Go Car Autobedrijf verlaten of het moment waarop Go Car Autobedrijf aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 3. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Go Car Autobedrijf te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Go Car Autobedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade van welk aard dan ook die verband houdt met de verzending c.q. het transport.

Artikel 9 – Inruilen/ aankoop van voertuigen

 1. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een voertuig bij Go Car Autobedrijf tevens een voertuig zal inruilen, blijft het in te ruilen voertuig voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het moment waarop het in te ruilen voertuig op het terrein van de gebruiker aankomt.
 2. De wederpartij is tot op het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van het in te ruilen voertuig.

 
Artikel 10 – Garantie

 1. Voor leveranties van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend.
 2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Go Car Autobedrijf werkzaamheden door wederpartij of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
 3. In geval van enige garantie is Go Car uitsluitend te zijner keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de wederpartij of derde, dan wel van normale slijtage.
 4. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).
 5. Wanneer geen garantie vermeld staat op de factuur bij levering van de auto, is de auto gekocht zoals gezien en bereden dus zonder enige vorm van garantie.
 6. Garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Go Car Autobedrijf is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Go Car Autobedrijf in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de wederpartij. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Go Car Autobedrijf, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de wederpartij verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.
 3. Met betrekking tot de staat van de door Go Car Autobedrijf geleverde diensten (waaronder reparaties) en/of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de wederpartij niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 10. De wederpartij komt niet de rechten toe die de wet de wederpartij niet handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.
 4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
 5. Go Car Autobedrijf vrijwaart verkoper/reparateur tegen alle aanspraken van derden, tenzij wederpartij volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 11 – Retentierecht
Go Car Autobedrijf kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat Go Car Autobedrijf de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

Artikel 12 – Persoonlijke gegevens

 1. Go Car Autobedrijf verwerkt – met uw toestemming - uw persoonsgegevens om de overeenkomst die Go Car Autobedrijf met u heeft gesloten uit te voeren. Met uw toestemming worden de volgende gegevens verwerkt: kenteken, naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en surfgedrag. In het kader van de overeenkomst kunnen wij bijvoorbeeld de volgende doelen bereiken: APK-keuring, reparatie, onderhoud, kopen/verkopen van de auto, banden opslag.
 2. Go Car Autobedrijf gebruikt uw kenteken en chassisnummer van uw auto om de APK te registreren bij de RDW.
 3. Go Car Autobedrijf zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. U kunt elk gewenst moment verzoeken om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen.

Artikel 12 – Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Contact

Loodsstraat 3
7553 ED Hengelo
074-3579960
06-46594367 

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 9:00 - 18:00
Zaterdag: 9:00 - 15:00
Zondag: Gesloten